Confidentialitate

 

 

Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Societatea SHOPERA SRL detine autorizatia de prelucrare a datelor personale in scopul comertului online nr. 3398 / 03.02.2018.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acest or date, modificata si completata si Prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Societatea SHOPERA SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate in continuare, datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizeaza.

Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de legiuitor:

- dreptul la informare (art. 12);

- dreptul de acces la date (art. 13);

- dreptul de interventie asupra datelor (art. 14);

- dreptul de opozitie (art. 15);

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

- dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

Dreptul la informare

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii:

a. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b. scopul în care se face prelucrarea datelor;

c. informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

d.orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

 

În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai târziu pâna în momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

a. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b. scopul în care se face prelucrarea datelor;

c. informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

d. orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

 

Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:

a. informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b. comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c. informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d.informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptuluI de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e. informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozitiile legale.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata:

a. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b. transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;

c. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitate a, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute mai sus.

 

Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.

 

Plângeri adresate autoritatii de supraveghere

In vederea apararii drepturilor prevazute de lege, persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari care cade sub incidenta legii pot înainta plângere catre autoritatea de supraveghere.

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintata daca o cerere în justitie, având acelasi obiect si aceleasi parti, a fost introdusa anterior.

În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, plângerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintata mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelasi continut catre operator .

Daca plângerea este gasita întemeiata, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrarii datelor, stergerea partiala sau integrala a prelucrarii datelor si poate sa sesizeze organele de urmariere penala sau sa intenteze actiune în justitie.Decizia trebuie motivata si se comunica partilor interesate în termen de 30 de zile de la data plângerii.

 

Contraventii si sanctiuni

Autoritatea de supraveghere poate aplica sanctiuni contraventionale operatorului pentru:

- omisiunea de a not ifica si notificarea cu rea-credinta;

- prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal;

- neîndeplinirea obligatiilor privind confidentialitatea si aplicarea masurilor de securitate;

- refuzul de a furniza informatii.

Sanctiunile contraventionale se aplica de catre autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul savârsirii contraventiilor sus-mentionate, variaza între 500 RON si 50.000 RON.

Împotriva proceselor-verbale de constatare si a deciziilor de sanctionare se poate face plângere la sectiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

 

Relatii cu publicul

La sediul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cetatenii pot primi informatii privind modul de completare a formularelor de notificare si legislatia aplicabila prelucrarilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.

De asemenea, aceste informatii se pot obtine prin telefon, la numarul: +40.318.059.211.

Contact

Sediul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal este în:

 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211

Fax: +40.318.059.602

Internet: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro


 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice si a comertului online Societatea SHOPERA SRL (autorizatie de prelucrare a datelor personale in scopul comertului online nr. 3398 / 03.02.2018), are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:: SERVICII DE COMUNICATII ELECTROMICE, COMERT ONLINE.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare livrarii produselor comandate. Refuzul dvs. Determină anularea comenzii online .

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

- parteneri contractuali ai operatorului (de ex. Posta Romana, Cargus, Fan Courier);

- furnizori de servicii si bunuri;

- autoritati publice (numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justitie).

Acceptul dvs de a primi informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc oferite de Societatea SHOPERA SRL va fi solicitat in momentul crearii unui cont de utilizator in magazinul www.shopera.ro.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la:

 

SHOPERA SRL,

Str. Râul Doamnei nr. 5, bl. C4, sc. E, et. 6, ap. 183, sector 6, Bucuresti, cod poștal 061762

Telefon: 0771.707.658

e-mail: office(at)shopera.ro

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

* orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

* orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).